Provozní řád Školky

ČESKÁ MŠ S JÓGOU A MUZIKOTERAPIÍ

1) Denní provoz centra je od pondělí do pátku od 7:30 do 17:30 včetně prázdnin, kromě víkendů, státních svátků a období mezi svátky v prosinci.

2) Před nástupem dítěte do centra je rodič povinen odevzdat vyplněné formuláře (přihlášku, potvrzení od lékaře, plná moc, podepsaný provozní řád, atd.)

3) Rodič či zákonný zástupce předává dítě personálu v prostorech centra. Vyzvednutí dítěte může provést rodič či zákonný zástupce uvedený v plné moci.

4) Rodič dítě předává zdravé, bez projevů nemoci. V případě pochybností může personál od rodiče požadovat potvrzení od lékaře. V případě vyskytnutí příznaků choroby či zranění během pobytu dítěte v centru, personál volá rodiče a žádá o vyzvednutí dítěte a převezení k lékaři. Pokud tak rodič neučiní, může personál volat RZP, kdy dítě odjíždí samo, bez doprovodu rodiče.

5) Paušál na školku lze zakoupit poslední týden v měsíci předcházejícím a v prvním týdnu následujícího měsíce. Následně bude účtována hodinová sazba za daný měsíc.

6) Paušál je platný jeden kalendářní měsíc.

7) Platit lze na místě v hotovosti či na účet: 289364429/0300

8) V případě ukončení služeb dětského centra výpovědí ze strany rodičů činí výpovědní lhůta 2 měsíce. Výpověď musí být učiněna písemně. Docházka v takovém případě skončí

nejdříve uplynutím výpovědní doby. Výpovědní lhůta běží od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi a skončí nejdříve posledním dnem příslušného druhého měsíce. V období výpovědní lhůty probíhají platby dle běžného typu docházky.

9) Z důvodu přípravy výuky je nutné hlásit dopředu absence dítěte personálu dětského centra. V opačném případě bude účtována pokuta 100Kč/den.

10) V případě nemoci se částka nepřevádí do dalšího kalendářního měsíce.

11) Cena zahrnuje stravování, pitný režim, hygienické potřeby, výtvarný materiál a materiál pro vzdělávání a hry dětí.

12) Poplatek za pozdní vyzvednutí dítěte po ukončení provozní doby činí 100Kč za každou započatou půl hodinu.

13) Rodiče informují personál o jakékoliv změně dítěte (změna fakturačních údajů, změna zdravotního stavu, atd.)

14) Souhlas s uveřejněním fotografií z akcí na webových stránkách ANO x NE a na Facebooku ANO x NE.

15) Pro zajištění místa je třeba uhradit rezervační poplatek 1000Kč.