Informace o zpracování osobních údajů

Dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti nařízení EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Cílem tohoto dokumentu je informovat rodiče a veřejnost o právech a povinnostech souvisejících s touto právní úpravou v oblasti sběru a nakládání s osobnímu údaji ze strany mateřské školky a jeslí.

Správce údajů: Marta Adamová Dis., Bc. Petra Dušková – Dětské centru Bedrníček, Bedrnova 12, Praha 5 – Motol Kontakty na správce najdete na http://www.bedrnicek.cz/o-nas/

osobní údaj – osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat;

subjekt údajů – subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují; – správce – správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj;

zpracovatel – zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona;

příjemce – příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny; – zákazník – zákazníkem je právnická nebo fyzická osoba, s níž má správce uzavřen smluvní vztah;

– zpracování osobních údajů – zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace

Jaké osobní údaje správce zpracovává?

Správce zpracovává jen takové údaje, které jsou nezbytné k výkonu činnosti mateřské školky a jeslí a poskytování sjednaných služeb, a to na podkladě odpovídající právní úpravy na národní i mezinárodní úrovni. Správce zpracovává jen úplné, přesné a pravdivé údaje, k jejichž zpracování dostal od subjektu osobních údajů či jeho zákonného zástupce souhlas. Správce zpracovává následující osobní údaje o dětech, rodičích či členech rodiny:

Identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště

Kontaktní údaje – adresu trvalého bydliště, telefonní číslo, email, včetně historie takové komunikace

Vzdělávací údaje – údaje o průběhu vzdělávání, výsledcích a činnosti dítěte

Údaje o zdravotním stavu dítěte – údaje o očkování, zdravotních omezeních, alergiích apod., včetně údajích o výšce a váze.

Z jakých zdrojů má správce osobní údaje?

Hlavním zdrojem osobních údajů, které správce zpracovává, jsou údaje poskytnuté subjektem údajů, případně jeho zákonným zástupcem, tedy rodičem. Osobní údaje není subjekt údajů ani jeho zákonný zástupce povinen předat, avšak znalost a předání v tomto dokumentu vymezených údajů je základním předpokladem pro poskytování služeb správce a plnění smluvních závazků.

Rozsah zpracování osobních údajů a jeho účel

Správce získává, a zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s odpovídající právní úpravou na národní i mezinárodní úrovni a tyto osobní údaje zpracovává a shromažďuje výhradně za stanoveným účelem, v rozsahu stanoveném v tomto dokumentu a po dobu trvání smluvního vztahu s tím, že osobní údaje budou dále uschovány a zpracovány z důvodu archivace dle tohoto dokumentu. Správce zpracovává a shromažďuje výhradně jen pravdivé a úplné údaje.

Základní účely upracování osobních údajů:

• plnění smluvních závazků

• účetní a daňové účely;

• vymáhání pohledávek;

• splnění právní povinnosti;

• zasílání informací o akcích, nabídkách, novinkách, newsletterech apod.;

• vedení evidence

• komunikace se zákonnými zástupci

• organizace a zajišťování programů a akcí správce

• publikace dětí na webových stránkách nebo nástěnce školky za účelem prezentace správce a jeho aktivit veřejnosti

Správce tímto sděluje, že poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné a je zcela na rozhodnutí subjektu údajů či jeho zákonných zástupců. Současně je však třeba upozornit, že předmětné osobní údaje jsou nezbytné pro plnění smluvních závazků správce a poskytování služeb, když bez poskytnutí nutných osobních údajů není možné poskytovat služby dle sjednané smlouvy. V případě poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů má subjekt údajů či jeho zákonný zástupce právo udělený souhlas kdykoli a bezplatně odvolat.

Jaká jsou Vaše práva?

Pokud správce používá osobní údaje dle právní úpravy a tohoto dokumentu, má subjekt údajů či jeho zákonný zástupce právo: Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů.

Tyto informace správce poskytne subjektu údajů bez zbytečného odkladu, a to za přiměřenou úhradu odpovídající nákladům vynaložených na poskytnutí takové informace. Subjekt údajů či jeho zákonný zástupce má právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to bezplatně a bez jakýchkoli negativních dopadů. V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že správce nebo smluvní zpracovatel správce provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn:

• požádat správce nebo smluvního zpracovatele o vysvětlení;

• požadovat, aby správce nebo jeho smluvní zpracovatel odstranili takto vzniklý stav.

Subjekt údajů je především oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Správce vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Nařízení GDPR

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN