Provozní řád jeslí

1) Denní provoz centra je od pondělí do pátku od 7:30 do 17:30 včetně prázdnin, kromě víkendů, státních svátků a období mezi svátky v prosinci.

2) Před nástupem dítěte do centra je rodič povinen odevzdat vyplněné formuláře (přihlášku, potvrzení od lékaře, plná moc, podepsaný provozní řád, atd.)

3) Rodič či zákonný zástupce předává dítě personálu v prostorech centra. Vyzvednutí dítěte může provést rodič či zákonný zástupce uvedený v plné moci.

4) Rodič dítě předává zdravé, bez projevů nemoci. V případě pochybností může personál od rodiče požadovat potvrzení od lékaře. V případě vyskytnutí příznaků choroby či zranění během pobytu dítěte v centru, personál volá rodiče a žádá o vyzvednutí dítěte a převezení k lékaři. Pokud tak rodič neučiní, může personál volat RZP, kdy dítě odjíždí samo, bez doprovodu rodiče.

5) Permanentky na služby dětského centra se mohou zakupovat poslední týden v měsíci předcházejícím a v první týdnu následujícího měsíce u již chodících dětí. Následně bude účtována hodinová sazba. U nově nastoupených dětí lze permanentky zakoupit v průběhu měsíce. Hodinové hlídání lze kupovat po celou dobu kalendářního měsíce.

6) Permanentka je platná jeden kalendářní měsíc. Po vyčerpání permanentky lze dokoupit novou permanentku, či doplatit základní hodinovou sazbou.

7) Platit lze na místě v hotovosti či na účet: 289364429/0300

8) V případě ukončení služeb dětského centra výpovědí ze strany rodičů činí výpovědní  lhůta 2 měsíce. Výpověď musí být učiněna písemně. Docházka v takovém případě skončí nejdříve uplynutím výpovědní lhůty. Výpovědní lhůta běží od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi a skončí nejdříve posledním dnem příslušného druhého měsíce. Během výpovědní lhůty probíhají platby ve výši běžné docházky.

9) Omluva absence je možná nejpozději do 8:00 nahlášeného dne, pak je to počítáno, jako kdyby dítě bylo přítomno. Omluvené hodiny lze vychodit v jiné dny. U celodenní a každodenní docházky se převádí do dalšího měsíce 50% nevychozených hodin. Při delší nemoci, minimálně však 14 dní a po doložení potvrzení od lékaře, lze po domluvě převést 100% neprochozených hodin. Převedené hodiny lze vyčerpat pouze měsíc následující po nemoci.

10) Neomluvené hodiny nelze nahrazovat.

11) Doba pobytu se počítá každou započatou hodinou.

12) Cena zahrnuje stravování, pitný režim, hygienické potřeby, výtvarný materiál, materiál pro vzdělávání a hry dětí, akce pro děti.

13) Poplatek za pozdní vyzvednutí dítěte po ukončení provozní doby činí 100Kč za každou započatou půl hodinu.

14) Rodiče informují personál o jakékoliv změně dítěte (změna fakturačních údajů, změna zdravotního stavu, atd.)

15) Souhlas s uveřejněním fotografií z akcí na webových stránkách ANO x NE.

16) Pro zajištění místa je třeba uhradit rezervační poplatek 1000Kč.